THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 BCT-275250 Chấp thuận để lại công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
2 BCT-275249 Chấp thuận hoãn thu dọn công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
3 BCT-275248 Chấp thuận điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thu dọn công trình dầu khí đã được phê duyệt trong trường hợp đặc biệt Bộ Công thương Dầu khí
4 BCT-275247 Lập và phê duyệt báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
5 BCT-275246 Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
6 BCT-275245 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
7 BCT-275244 Thủ tục đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới Bộ Công thương Xuất nhập khẩu
8 BCT-275243 Cấp lại giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Hóa chất
9 BCT-275242 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Hóa chất
10 BCT-275241 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Hóa chất
11 BCT-275240 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu A đối với mặt hàng giày dép xuất khẩu sang EU Bộ Công thương Xuất nhập khẩu
12 BCT-275239 Cấp Giấy phép nhập khẩu hàng hoá có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng Bộ Công thương Xuất nhập khẩu
13 BCT-275238 Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương (CFS) Bộ Công thương Xuất nhập khẩu
14 BCT-275237 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
15 BCT-275236 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
16 BCT-275235 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
17 BCT-275234 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
18 BCT-275233 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
19 BCT-275232 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
20 BCT-275231 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
21 BCT-275230 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
22 BCT-275229 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
23 BCT-275228 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
24 BCT-275227 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
25 BCT-275226 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
26 BCT-275225 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
27 BCT-275224 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
28 BCT-275223 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
29 BCT-275216 Cấp lại Giấy phép phân phối rượu Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
30 BCT-275215 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối rượu Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
31 BCT-275214 Cấp Giấy phép phân phối rượu Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
32 BCT-275213 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
33 BCT-275212 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
34 BCT-275211 Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
35 BCT-275210 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thay thế Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực Bộ Công thương Xuất nhập khẩu
36 BCT-275209 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Bộ Công thương Điện
37 BCT-275208 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Bộ Công thương Điện
38 BCT-275207 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Bộ Công thương Điện
39 BCT-275206 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Bộ Công thương Điện
40 BCT-275205 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Bộ Công thương Điện
41 BCT-275204 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Bộ Công thương Điện
42 BCT-275203 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Bộ Công thương Điện
43 BCT-275202 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Bộ Công thương Điện
44 BCT-275201 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động xuất, nhập khẩu điện Bộ Công thương Điện
45 BCT-275200 Cấp Giấy phép hoạt động xuất, nhập khẩu điện Bộ Công thương Điện
46 BCT-275199 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện Bộ Công thương Điện
47 BCT-275198 Cấp Giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện Bộ Công thương Điện
48 BCT-275197 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động truyền tải và phân phối điện Bộ Công thương Điện
49 BCT-275196 Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải và phân phối điện Bộ Công thương Điện
50 BCT-275195 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện Bộ Công thương Điện
51 BCT-275194 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện Bộ Công thương Điện
52 BCT-275193 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công thương Điện
53 BCT-275192 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công thương Điện
54 B-BCT-275191-TT Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
55 B-BCT-275190-TT Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Lưu thông hàng hóa trong nước
56 B-BCT-275189-TT Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
57 B-BCT-275188-TT Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Lưu thông hàng hóa trong nước
58 B-BCT-275187-TT Sửa đổi Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
59 B-BCT-275186-TT Cấp lại Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
60 B-BCT-275185-TT Cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
61 B-BCT-275184-TT Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
62 B-BCT-275183-TT Đăng ký dán nhãn năng lượng Bộ Công thương Tổng Cục năng lượng Năng lượng
63 B-BCT-275182-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Bộ Công thương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An toàn thực phẩm
64 B-BCT-275181-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Bộ Công thương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An toàn thực phẩm
65 B-BCT-275180-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Bộ Công thương Sở Công Thương An toàn thực phẩm
66 B-BCT-275179-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Bộ Công thương Sở Công Thương An toàn thực phẩm
67 B-BCT-275178-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
68 B-BCT-275177-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
69 B-BCT-275176-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Bộ Công thương Sở Công Thương An toàn thực phẩm
70 B-BCT-275175-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
71 B-BCT-275174-TT Điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ Bộ Công thương Cục Hóa chất Hóa chất
72 B-BCT-275173-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Bộ Công thương Sở Công Thương An toàn thực phẩm
73 B-BCT-275172-TT Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
74 B-BCT-275171-TT Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
75 B-BCT-275170-TT Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp