THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-254604-TT Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương Sở Công Thương Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-254597-TT Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) Bộ Công thương Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-254614-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Bộ Công thương Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-254580-TT Thủ tục cấp Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Bộ Công thương Các tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định của pháp luật Công Thương Còn hiệu lực Mức độ 3
5 B-BCT-254568-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Bộ Công thương Phòng Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
6 B-BCT-254595-TT Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) Bộ Công thương Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
7 B-BCT-254605-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương Sở Công Thương Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
8 B-BCT-254620-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Bộ Công thương Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
9 B-BCT-254561-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu Bộ Công thương Vụ Thị trường trong nước-Bộ Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
10 B-BCT-254569-TT Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Bộ Công thương Phòng Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
11 B-BCT-254688-TT Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX Thương mại quốc tế Còn hiệu lực Mức độ 3
12 B-BCT-254563-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
13 B-BCT-254564-TT Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
14 B-BCT-254559-TT Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
15 B-BCT-254613-TT Thẩm đinh, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bào quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C Bộ Công thương Sở Công Thương Hóa chất Hết hiệu lực Mức độ 3
16 B-BCT-199730-TT Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thay thế Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
17 B-BCT-254607-TT Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Bộ Công thương Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
18 B-BCT-254711-TT Cấp phép quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam Bộ Công thương Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh Xuất nhập khẩu Hết hiệu lực Mức độ 3
19 B-BCT-254558-TT Cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu Bộ Công thương Vụ Thị trường trong nước-Bộ Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
20 B-BCT-254562-TT Cấp lại Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu Bộ Công thương Vụ Thị trường trong nước-Bộ Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
21 B-BCT-254600-TT Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương Sở Công Thương Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
22 B-BCT-254598-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) Bộ Công thương Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
23 B-BCT-254618-TT Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Bộ Công thương Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
24 B-BCT-254616-TT Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Bộ Công thương Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
25 B-BCT-254560-TT Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Bộ Công thương Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
26 B-BCT-254611-TT Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Bộ Công thương Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
27 B-BCT-274788-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Sở Công Thương Hóa chất Còn hiệu lực Mức độ 3
28 B-BCT-275183-TT Đăng ký dán nhãn năng lượng Bộ Công thương Tổng Cục năng lượng Năng lượng Còn hiệu lực Mức độ 4
29 B-BCT-254708-TT Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại Xúc tiến thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
30 B-BCT-254707-TT Thông báo thực hiện khuyến mại Bộ Công thương Các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện khuyến mại Xúc tiến thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3