THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 BCT-275250 Chấp thuận để lại công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
2 BCT-275249 Chấp thuận hoãn thu dọn công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
3 BCT-275248 Chấp thuận điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thu dọn công trình dầu khí đã được phê duyệt trong trường hợp đặc biệt Bộ Công thương Dầu khí
4 BCT-275247 Lập và phê duyệt báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
5 BCT-275246 Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
6 BCT-275245 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
7 BCT-275244 Thủ tục đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới Bộ Công thương Xuất nhập khẩu
8 BCT-275243 Cấp lại giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Hóa chất
9 BCT-275242 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Hóa chất
10 BCT-275241 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Hóa chất
11 BCT-275240 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu A đối với mặt hàng giày dép xuất khẩu sang EU Bộ Công thương Xuất nhập khẩu
12 BCT-275239 Cấp Giấy phép nhập khẩu hàng hoá có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng Bộ Công thương Xuất nhập khẩu
13 BCT-275238 Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương (CFS) Bộ Công thương Xuất nhập khẩu
14 BCT-275237 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
15 BCT-275236 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
16 BCT-275235 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
17 BCT-275234 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
18 BCT-275233 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
19 BCT-275232 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
20 BCT-275231 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
21 BCT-275230 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
22 BCT-275229 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
23 BCT-275228 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
24 BCT-275227 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
25 BCT-275226 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
26 BCT-275225 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
27 BCT-275224 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
28 BCT-275223 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
29 BCT-275216 Cấp lại Giấy phép phân phối rượu Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
30 BCT-275215 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối rượu Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước