THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
81 BCT-275229 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Bộ Công Thương Phòng Kinh tế và Hạ tầng;Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước
82 BCT-275228 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công Thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
83 BCT-275227 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công Thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
84 BCT-275226 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công Thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
85 BCT-275225 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công Thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
86 BCT-275224 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công Thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
87 BCT-275223 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công Thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
88 BCT-275222 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô Bộ Công Thương Cục Công nghiệp Công nghiệp nặng
89 BCT-275221 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô Bộ Công Thương Cục Công nghiệp Công nghiệp nặng
90 BCT-275220 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô Bộ Công Thương Cục Công nghiệp Công nghiệp nặng