THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
81 B-BCT-275164-TT Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước Bộ Công thương Vụ Khoa học và công nghệ Khoa học, công nghệ
82 B-BCT-275163-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp
83 B-BCT-275162-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp
84 B-BCT-275161-TT Điều chỉnh Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác Bộ Công thương Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) Hóa chất
85 B-BCT-275160-TT Cấp lại Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác Bộ Công thương Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) Hóa chất
86 B-BCT-275159-TT Cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác Bộ Công thương Bộ Công Thương Hóa chất
87 B-BCT-275158-TT Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm Bộ Công thương Vụ Khoa học và công nghệ An toàn thực phẩm
88 B-BCT-275157-TT Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm Bộ Công thương Vụ Khoa học và công nghệ An toàn thực phẩm
89 B-BCT-275156-TT Điều chỉnh giấy phép sản xuất phân bón vô cơ Bộ Công thương Cục Hóa chất - Bộ Công Thương Hóa chất
90 B-BCT-275155-TT Cấp lại giấy phép sản xuất phân bón vô cơ Bộ Công thương Cục Hóa chất - Bộ Công Thương Hóa chất