THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
71 B-BCT-275174-TT Điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ Bộ Công thương Cục Hóa chất Hóa chất
72 B-BCT-275173-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Bộ Công thương Sở Công Thương An toàn thực phẩm
73 B-BCT-275172-TT Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
74 B-BCT-275171-TT Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
75 B-BCT-275170-TT Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
76 B-BCT-275169-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước An toàn thực phẩm
77 B-BCT-275168-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước An toàn thực phẩm
78 B-BCT-275167-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện Bộ Công thương Vụ Khoa học công nghệ An toàn thực phẩm
79 B-BCT-275166-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện Bộ Công thương Vụ Khoa học công nghệ An toàn thực phẩm
80 B-BCT-275165-TT Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước Bộ Công thương Vụ Khoa học và công nghệ Khoa học, công nghệ