THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
61 B-BCT-237901-TT Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu VJ Bộ Công thương Tổ chức cấp C/O ưu đãi của Việt Nam Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
62 B-BCT-238384-TT Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương Bộ Công thương Phòng QLXNK Khu vực Hà Nội và Phòng QLXNK Khu vực TP.Hồ Chí Minh Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
63 B-BCT-237897-TT Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu S Bộ Công thương Tổ chức cấp C/O ưu đãi của Việt Nam Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
64 B-BCT-237893-TT Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E Bộ Công thương Tổ chức cấp C/O ưu đãi của Việt Nam Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
65 B-BCT-236658-TT Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AJ Bộ Công thương Tổ chức cấp C/O ưu đãi của Việt Nam Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
66 B-BCT-236655-TT Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AI Bộ Công thương Tổ chức cấp C/O ưu đãi của Việt Nam Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
67 B-BCT-199801-TT Thủ tục Cấp phép tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Bộ Công thương Vụ Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
68 B-BCT-199740-TT Cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
69 B-BCT-199896-TT Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thô Bộ Công thương Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
70 B-BCT-199747-TT Thủ tục Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Bộ Công thương Vụ Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3