THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
51 BCT-275262 Khai báo hóa chất nhập khẩu Bộ Công Thương Cục Hóa chất Hóa chất
52 BCT-275261 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất Bộ Công Thương Cục Hóa chất Hóa chất
53 BCT-275260 Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp Bộ Công Thương Cục Hóa chất Hóa chất
54 BCT-275259 Cấp lại Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp Bộ Công Thương Cục Hóa chất Hóa chất
55 BCT-275258 Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp Bộ Công Thương Cục Hóa chất Hóa chất
56 BCT-275257 Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp Bộ Công Thương Cục Hóa chất Hóa chất
57 BCT-275256 Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp Bộ Công Thương Cục Hóa chất Hóa chất
58 BCT-275255 Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp Bộ Công Thương Cục Hóa chất Hóa chất
59 BCT-275254 Gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp Bộ Công Thương Cục Hóa chất Hóa chất
60 BCT-275253 Cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp Bộ Công Thương Cục Hóa chất Hóa chất