THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
51 B-BCT-254507-TT Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3
52 B-BCT-254506-TT Cấp Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
53 B-BCT-254508-TT Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
54 B-BCT-254504-TT Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3
55 B-BCT-254500-TT Đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3
56 B-BCT-254499-TT Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3
57 B-BCT-254485-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
58 B-BCT-254497-TT Thông báo tập trung kinh tế Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3
59 B-BCT-254483-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
60 B-BCT-254478-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3