THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
41 BCT-275204 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Bộ Công thương Điện
42 BCT-275203 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Bộ Công thương Điện
43 BCT-275202 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Bộ Công thương Điện
44 BCT-275201 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động xuất, nhập khẩu điện Bộ Công thương Điện
45 BCT-275200 Cấp Giấy phép hoạt động xuất, nhập khẩu điện Bộ Công thương Điện
46 BCT-275199 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện Bộ Công thương Điện
47 BCT-275198 Cấp Giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện Bộ Công thương Điện
48 BCT-275197 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động truyền tải và phân phối điện Bộ Công thương Điện
49 BCT-275196 Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải và phân phối điện Bộ Công thương Điện
50 BCT-275195 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện Bộ Công thương Điện