THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
431 B-BCT-254577-TT Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Bộ Công Thương Sở Công Thương Khoa học, công nghệ
432 B-BCT-254571-TT Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam Bộ Công Thương Vụ Kế hoạch Dịch vụ thương mại
433 B-BCT-254570-TT Đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam Bộ Công Thương Vụ Kế hoạch Dịch vụ thương mại
434 B-BCT-254543-TT Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Bộ Công Thương Sở Công Thương Hóa chất
435 B-BCT-254507-TT Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Bộ Công Thương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
436 B-BCT-254504-TT Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương Bộ Công Thương Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Quản lý Cạnh tranh
437 B-BCT-254500-TT Đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế Bộ Công Thương Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Quản lý Cạnh tranh
438 B-BCT-254499-TT Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh Bộ Công Thương Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Quản lý Cạnh tranh
439 B-BCT-254497-TT Thông báo tập trung kinh tế Bộ Công Thương Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Quản lý Cạnh tranh
440 B-BCT-199896-TT Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thô Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu