THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
101 BCT-275335 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho hàng hóa gửi kho ngoại quan đến các nước thành viên theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập Bộ Công Thương Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất;Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
102 BCT-275334 Cấp Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ (CNM) Bộ Công Thương Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
103 BCT-275333 Cấp Văn bản chấp thuận cho thương nhân tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
104 BCT-275332 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu Venezuela Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu
105 BCT-275331 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu Thổ Nhĩ Kỳ Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu
106 BCT-275330 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu Peru Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu
107 BCT-275329 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu ICO Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu
108 BCT-275328 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu DA59 Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu
109 BCT-275327 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu B Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu
110 BCT-275326 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi một chiều mẫu A Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu