THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
101 BCT-275341 Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh (nhưng không phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh) Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
102 BCT-275340 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Bộ Công Thương Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
103 BCT-275339 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) giáp lưng Bộ Công Thương Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất;Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
104 BCT-275338 Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) Bộ Công Thương Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất;Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
105 BCT-275337 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cấp sau Bộ Công Thương Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất;Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
106 BCT-275336 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho ngoại quan, khu phi thuế quan và các khu vực hải quan riêng khác có quan hệ xuất nhập khẩu với nội địa Bộ Công Thương Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất;Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
107 BCT-275335 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho hàng hóa gửi kho ngoại quan đến các nước thành viên theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập Bộ Công Thương Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất;Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
108 BCT-275334 Cấp Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ (CNM) Bộ Công Thương Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
109 BCT-275333 Cấp Văn bản chấp thuận cho thương nhân tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
110 BCT-275332 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu Venezuela Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu