THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
101 B-BCT-275143-TT Cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất hóa chất DOC,DOC-PSF Bộ Công thương Cục Hóa chất Hóa chất
102 B-BCT-275142-TT Cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất DOC,DOC-PSF Bộ Công thương Cục Hóa chất Hóa chất
103 B-BCT-275141-TT Cấp giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF Bộ Công thương Cục Hóa chất Hóa chất
104 B-BCT-275140-TT Cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, hóa chất bảng 3 Bộ Công thương Cục Hóa chất Hóa chất
105 B-BCT-275139-TT Cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, hóa chất bảng 3 Bộ Công thương Cục Hóa chất Hóa chất
106 B-BCT-275138-TT Cấp giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, bảng 3 Bộ Công thương Cục Hóa chất Hóa chất
107 B-BCT-275137-TT Cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 Bộ Công thương Cục Hóa chất Hóa chất
108 B-BCT-275136-TT Cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 Bộ Công thương Cục Hóa chất Hóa chất
109 B-BCT-275135-TT Cấp giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 Bộ Công thương Cục Hóa chất Hóa chất
110 B-BCT-275134-TT Cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu