THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
101 B-BCT-261976-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
102 B-BCT-261982-TT Nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá Bộ Công thương Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
103 B-BCT-261971-TT Cấp lại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
104 B-BCT-261969-TT Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
105 B-BCT-261827-TT Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Bộ Công thương Sở Công Thương Dầu khí Còn hiệu lực Mức độ 3
106 B-BCT-261968-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá Bộ Công thương Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
107 B-BCT-261962-TT Cấp lại Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá Bộ Công thương Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
108 B-BCT-261953-TT Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá Bộ Công thương Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
109 B-BCT-261823-TT Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Bộ Công thương Sở Công Thương Dầu khí Còn hiệu lực Mức độ 3
110 B-BCT-261806-TT Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Bộ Công thương Sở Công Thương Dầu khí Còn hiệu lực Mức độ 3