THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
91 BCT-275351 Thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
92 BCT-275350 Thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
93 BCT-275349 Thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
94 BCT-275348 Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm xuất, tái nhập; Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
95 BCT-275347 Thủ tục Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
96 BCT-275346 Thủ tục cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
97 BCT-275345 Thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
98 BCT-275344 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
99 BCT-275343 Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu Bộ Công Thương Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh;Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội;Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng Xuất nhập khẩu
100 BCT-275342 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu Bộ Công Thương Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh;Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội;Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng Xuất nhập khẩu