THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
91 BCT-275342 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu Bộ Công Thương Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh;Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội;Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng Xuất nhập khẩu
92 BCT-275341 Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh (nhưng không phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh) Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
93 BCT-275340 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Bộ Công Thương Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
94 BCT-275339 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) giáp lưng Bộ Công Thương Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất;Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
95 BCT-275338 Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) Bộ Công Thương Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất;Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
96 BCT-275337 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cấp sau Bộ Công Thương Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất;Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
97 BCT-275336 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho ngoại quan, khu phi thuế quan và các khu vực hải quan riêng khác có quan hệ xuất nhập khẩu với nội địa Bộ Công Thương Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất;Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
98 BCT-275335 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho hàng hóa gửi kho ngoại quan đến các nước thành viên theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập Bộ Công Thương Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất;Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
99 BCT-275334 Cấp Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ (CNM) Bộ Công Thương Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
100 BCT-275333 Cấp Văn bản chấp thuận cho thương nhân tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu