THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
91 B-BCT-262034-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
92 B-BCT-262037-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
93 B-BCT-262036-TT Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
94 B-BCT-262035-TT Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
95 B-BCT-262031-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
96 B-BCT-262033-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
97 B-BCT-261996-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
98 B-BCT-261988-TT Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá Bộ Công thương Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
99 B-BCT-261991-TT Cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
100 B-BCT-261986-TT Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại Bộ Công thương Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3