THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
91 B-BCT-275154-TT Cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ Bộ Công thương Cục Hóa chất - Bộ Công Thương Hóa chất
92 B-BCT-275153-TT Cấp lại Giấy phép dịch vụ nổ mìn Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
93 B-BCT-275152-TT Cấp điều chỉnh Giấy phép dịch vụ nổ mìn Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
94 B-BCT-275151-TT Cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
95 B-BCT-275150-TT Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
96 B-BCT-275149-TT Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm Bộ Công thương Vụ Khoa học và công nghệ An toàn thực phẩm
97 B-BCT-275148-TT Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
98 B-BCT-275147-TT Cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Hóa chất Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp
99 B-BCT-275145-TT Cấp lại giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ Bộ Công thương Cục Hóa chất Hóa chất
100 B-BCT-275144-TT Cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ Bộ Công thương Cục Hóa chất Hóa chất