CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công Thương
Mã thủ tục BCT-275427
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Trình tự thực hiện
- Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương có thẩm quyền.
- Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.
 
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp. 
- Qua Bưu điện.
- Qua mạng điện tử
 
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
2 1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP. Mẫu số 07.docx
3 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
4 3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
5 4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Mô tả Mức phí
nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
Lệ phí
Mô tả Mức phí
nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Thương nhân
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
 3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Góp ý thủ tục hành chính
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA