LẬP VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO HOÀN THÀNH VIỆC THU DỌN CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công Thương
Mã thủ tục BCT-275247
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Dầu khí
Trình tự thực hiện
Trong thời hạn 9 (chín) tháng kể từ khi kết thúc hoạt động thu dọn, tổ chức, cá nhân phải lập báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí, trình Bộ Công Thương phê duyệt.
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí theo quy định, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thẩm định. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh.
Trường hợp kết quả thẩm định cho thấy cần phải sửa đổi, bổ sung báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí, trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc giải trình ý kiến thẩm định. 
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình về báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí  của tổ chức, cá nhân, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt. 
 
Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân lập báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí, trình Bộ Công Thương phê duyệt. 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1 Báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí.
Số bộ hồ sơ 01
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu khí.

Trong trường hợp kết quả thẩm định cho thấy cần phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch thu dọn công trình dầu khí: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình về kế hoạch thu dọn công trình dầu khí của tổ chức, cá nhân, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

Đối tượng thực hiện - Cá nhân,tổ chức
Cơ quan thực hiện Bộ Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Công văn chấp thuận.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Góp ý thủ tục hành chính
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA