CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THU DỌN CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công Thương
Mã thủ tục BCT-275246
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Dầu khí
Trình tự thực hiện
Tổ chức, cá nhân thực hiện Kế hoạch thu dọn công trình dầu khí thuộc trường hợp phải cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ Công Thương.
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh theo quy định, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thẩm định. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh.
Trường hợp kết quả thẩm định cho thấy cần phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh, trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc giải trình ý kiến thẩm định. 
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình về kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh của tổ chức, cá nhân, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt. 
 
Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp 1 (một) bộ hồ sơ trình kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh theo quy định theo hình thức trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1 - Văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh; - Văn bản chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh (áp dụng đối với các nhà thầu dầu khí và doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình); - 1 (một) bản kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh; - 25 (hai mươi lăm) bản tóm tắt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh.
Số bộ hồ sơ 01
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu khí.

Trong trường hợp kết quả thẩm định cho thấy cần phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch thu dọn công trình dầu khí: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình về kế hoạch thu dọn công trình dầu khí của tổ chức, cá nhân, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

Đối tượng thực hiện - Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Bộ Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Góp ý thủ tục hành chính
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA