THẨM ĐINH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, CẤT GIỮ VÀ BÀO QUẢN HÓA CHẤT NGUY HIỂM THUỘC NHÓM C
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-254613-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Hóa chất
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1.   . Các tổ chức đề nghị Thẩm đinh, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bào quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C nộp hồ sơ tới Sở Công Thương tỉnh tại địa điểm triển khai dự án  
2.   . Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm về tình trạng hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cũng như yêu cầu khắc phục, bổ sung và thời hạn để hoàn thành hồ sơ (nếu cần);  
3.   3. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận, đánh giá của Hội đồng thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:
- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất khi nội dung Kế hoạch đã phù hợp;
- Thông báo cho chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm không chấp thuận phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và nêu rõ lý do không chấp thuận phê duyệt;
- Trường hợp phải xây dựng lại Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo những yêu cầu cần hoàn chỉnh, thời hạn hoàn thành để chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thực hiện. Trình tự, thủ tục thẩm định thực hiện như trình tự ban đầu
 

 

Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
Số bộ hồ sơ 10 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 30 (ba mươi) kể từ ngày cơ quan tiếp nhận nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Phê duyệt
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định  
1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đạt đạt yêu cầu trên cơ sở ý kiến của 2/3 (hai phần ba) thành viên Hội đồng có mặt đồng ý. Thông tư số 28/2010/TT-BCT n...  

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Góp ý thủ tục hành chính
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA