THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-254688-TT Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX Thương mại quốc tế Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-274757-TT Sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ Thương mại quốc tế Còn hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-274764-TT Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ Thương mại quốc tế Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-274727-TT Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Kế hoạch và Đầu tư;Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp Thương mại quốc tế Còn hiệu lực Mức độ 3
5 B-BCT-274732-TT Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Kế hoạch và Đầu tư;Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp Thương mại quốc tế Còn hiệu lực Mức độ 3
6 B-BCT-274737-TT Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Kế hoạch và Đầu tư;Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp Thương mại quốc tế Còn hiệu lực Mức độ 3
7 B-BCT-274739-TT Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ Thương mại quốc tế Còn hiệu lực Mức độ 3
8 B-BCT-274751-TT Sửa đổi thông tin đăng ký của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ Thương mại quốc tế Còn hiệu lực Mức độ 3
9 B-BCT-274761-TT Bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ Thương mại quốc tế Còn hiệu lực Mức độ 3
10 B-BCT-275109-TT Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Bộ Công thương Sở Công Thương;Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất;Ban Quản lý khu kinh tế;Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thương mại quốc tế Còn hiệu lực Mức độ 3