THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-274980-TT Thông báo website thương mại điện tử bán hàng Bộ Công thương Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin Thương mại điện tử Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-275075-TT Cấp sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Bộ Công thương Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin Thương mại điện tử Còn hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-275074-TT Đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Bộ Công thương Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin Thương mại điện tử Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-275073-TT Thông báo ứng dụng bán hàng Bộ Công thương Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin Thương mại điện tử Còn hiệu lực Mức độ 3
5 B-BCT-275008-TT Cấp sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử Bộ Công thương Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin Thương mại điện tử Còn hiệu lực Mức độ 3
6 B-BCT-275005-TT Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử Bộ Công thương Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin Thương mại điện tử Còn hiệu lực Mức độ 3
7 B-BCT-275004-TT Cấp sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Bộ Công thương Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin Thương mại điện tử Còn hiệu lực Mức độ 3
8 B-BCT-274982-TT Đăng ký lại website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Bộ Công thương Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin Thương mại điện tử Còn hiệu lực Mức độ 3
9 B-BCT-274981-TT Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Bộ Công thương Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin Thương mại điện tử Còn hiệu lực Mức độ 3
10 B-BCT-275093-TT Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo website thương mại điện tử bán hàng Bộ Công thương Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin Thương mại điện tử Còn hiệu lực Mức độ 3