THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-254507-TT Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-254504-TT Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-254500-TT Đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-254499-TT Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3
5 B-BCT-254497-TT Thông báo tập trung kinh tế Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3
6 B-BCT-265907-TT Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo Bộ Công thương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3
7 B-BCT-265839-TT Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp Bộ Công thương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3
8 B-BCT-265834-TT Sử dụng tiền ký quỹ Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3
9 B-BCT-265819-TT Rút tiền ký quỹ Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3
10 B-BCT-264524-TT Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương Quản lý Cạnh tranh Còn hiệu lực Mức độ 3