THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-254564-TT Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-254568-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Bộ Công thương Phòng Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-254561-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu Bộ Công thương Vụ Thị trường trong nước-Bộ Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-254563-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
5 B-BCT-254559-TT Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
6 B-BCT-254558-TT Cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu Bộ Công thương Vụ Thị trường trong nước-Bộ Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
7 B-BCT-254560-TT Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Bộ Công thương Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
8 B-BCT-254562-TT Cấp lại Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu Bộ Công thương Vụ Thị trường trong nước-Bộ Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
9 B-BCT-254569-TT Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Bộ Công thương Phòng Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
10 B-BCT-262048-TT Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Phòng Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3