THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-254577-TT Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Bộ Công thương Sở Công Thương Khoa học, công nghệ Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-254578-TT Cấp Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Bộ Công thương Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương Khoa học, công nghệ Còn hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-275090-TT Thử nổ công nghiệp sản phẩm Vật liệu nổ công nghiệp mới Bộ Công thương Bộ Công Thương Khoa học, công nghệ Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-275089-TT Đăng ký bổ sung sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp mới để đưa vào Danh mục Vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Bộ Công Thương Khoa học, công nghệ Còn hiệu lực Mức độ 3
5 B-BCT-275165-TT Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước Bộ Công thương Vụ Khoa học và công nghệ Khoa học, công nghệ Còn hiệu lực Mức độ 3
6 B-BCT-275164-TT Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước Bộ Công thương Vụ Khoa học và công nghệ Khoa học, công nghệ Còn hiệu lực Mức độ 3