THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-275114-TT Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-275113-TT Cấp chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-275112-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-275111-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
5 B-BCT-275110-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
6 B-BCT-275163-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
7 B-BCT-275162-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
8 B-BCT-275147-TT Cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Hóa chất Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3