THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 B-BCT-275184-TT Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
2 B-BCT-275178-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
3 B-BCT-275177-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
4 B-BCT-275175-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
5 B-BCT-275153-TT Cấp lại Giấy phép dịch vụ nổ mìn Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
6 B-BCT-275152-TT Cấp điều chỉnh Giấy phép dịch vụ nổ mìn Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
7 B-BCT-275151-TT Cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
8 B-BCT-275150-TT Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
9 B-BCT-275148-TT Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
10 B-BCT-275091-TT Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công Thương Sở Công Thương Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp