THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-254521-TT Cấp lại Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-254506-TT Cấp Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-254508-TT Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-254485-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
5 B-BCT-254483-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
6 B-BCT-254478-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
7 B-BCT-275091-TT Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Sở Công Thương Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
8 B-BCT-275184-TT Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
9 B-BCT-275178-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3
10 B-BCT-275177-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3