THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-274788-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Sở Công Thương Hóa chất Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-254613-TT Thẩm đinh, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bào quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C Bộ Công thương Sở Công Thương Hóa chất Hết hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-254543-TT Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Bộ Công thương Sở Công Thương Hóa chất Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-270374-TT Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Bộ Công thương Sở Công Thương Hóa chất Còn hiệu lực Mức độ 3
5 B-BCT-270360-TT Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Bộ Công thương Sở Công Thương Hóa chất Còn hiệu lực Mức độ 3
6 B-BCT-274798-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Sở Công Thương Hóa chất Còn hiệu lực Mức độ 3
7 B-BCT-274794-TT Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Bộ Công thương Sở Công Thương Hóa chất Còn hiệu lực Mức độ 3
8 B-BCT-274879-TT Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất Bộ Công thương Sở Công Thương Hóa chất Còn hiệu lực Mức độ 3
9 B-BCT-274313-TT Cấp lại Giấy phép sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp. Bộ Công thương Cục Hóa chất - Bộ Công Thương Hóa chất Còn hiệu lực Mức độ 3
10 B-BCT-274312-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp. Bộ Công thương Cục Hóa chất - Bộ Công Thương Hóa chất Còn hiệu lực Mức độ 3