THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-261827-TT Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Bộ Công thương Sở Công Thương Dầu khí Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-261823-TT Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Bộ Công thương Sở Công Thương Dầu khí Còn hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-261806-TT Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Bộ Công thương Sở Công Thương Dầu khí Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-261782-TT Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho từ 5.000m3 trở lên Bộ Công thương Vụ Kế hoạch-Bộ Công Thương Dầu khí Còn hiệu lực Mức độ 3
5 B-BCT-261764-TT Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho từ 5.000m3 trở lên Bộ Công thương Vụ Kế hoạch-Bộ Công Thương Dầu khí Còn hiệu lực Mức độ 3
6 B-BCT-261745-TT Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ 5.000m3 trở lên Bộ Công thương Vụ Kế hoạch-Bộ Công Thương Dầu khí Còn hiệu lực Mức độ 3
7 B-BCT-274957-TT Chấp thuận các tài liệu an toàn Bộ Công thương Bộ Công Thương Dầu khí Còn hiệu lực Mức độ 3
8 BCT-275250 Chấp thuận để lại công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí Còn hiệu lực Mức độ 3
9 BCT-275249 Chấp thuận hoãn thu dọn công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí Còn hiệu lực Mức độ 3
10 BCT-275248 Chấp thuận điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thu dọn công trình dầu khí đã được phê duyệt trong trường hợp đặc biệt Bộ Công thương Dầu khí Còn hiệu lực Mức độ 3