THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-275010-TT Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Bộ Công thương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Công nghiệp địa phương Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-275009-TT Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Bộ Công thương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Công nghiệp địa phương Còn hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-275007-TT Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực Bộ Công thương Cục Công nghiệp địa phương Công nghiệp địa phương Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-275006-TT Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia Bộ Công thương Bộ Công Thương Công nghiệp địa phương Còn hiệu lực Mức độ 3