THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-254575-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Bộ Công thương Sở Công Thương An toàn thực phẩm Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-254573-TT Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Bộ Công thương Sở Công Thương An toàn thực phẩm Còn hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-254572-TT Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện Bộ Công thương Vụ Khoa học và Công nghệ; An toàn thực phẩm Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-254574-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện Bộ Công thương - Vụ Khoa học và Công nghệ ; An toàn thực phẩm Còn hiệu lực Mức độ 3
5 B-BCT-263588-TT Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT) An toàn thực phẩm Còn hiệu lực Mức độ 3
6 B-BCT-263582-TT Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công thương Các đơn vị được Bộ Công Thương chỉ định (theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT) An toàn thực phẩm Còn hiệu lực Mức độ 3
7 B-BCT-275132-TT Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước Bộ Công thương Vụ Khoa học và công nghệ An toàn thực phẩm Còn hiệu lực Mức độ 3
8 B-BCT-275182-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Bộ Công thương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An toàn thực phẩm Còn hiệu lực Mức độ 3
9 B-BCT-275181-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Bộ Công thương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An toàn thực phẩm Còn hiệu lực Mức độ 3
10 B-BCT-275180-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Bộ Công thương Sở Công Thương An toàn thực phẩm Còn hiệu lực Mức độ 3