THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-261712-TT Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Bộ Công thương Sở Công Thương Điện Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-261615-TT Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Bộ Công thương Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương Điện Còn hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-261704-TT Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Điện Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-261305-TT Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực Bộ Công thương Cục Điều tiết điện lực Điện Còn hiệu lực Mức độ 3
5 B-BCT-274634-TT Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Bộ Công thương Sở Công Thương Điện Còn hiệu lực Mức độ 3
6 B-BCT-274646-TT Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Bộ Công thương Sở Công Thương Điện Còn hiệu lực Mức độ 3
7 B-BCT-274639-TT Cấp lại thẻ an toàn điện Bộ Công thương Sở Công Thương Điện Còn hiệu lực Mức độ 3
8 B-BCT-275030-TT Phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài Bộ Công thương Cục Điều tiết điện lực Điện Còn hiệu lực Mức độ 3
9 B-BCT-275024-TT Đăng ký tham gia thị trường điện Bộ Công thương Cục Điều tiết điện lực Điện Còn hiệu lực Mức độ 3
10 B-BCT-274991-TT Đăng ký hỗ trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối không nối lưới Bộ Công thương Tổng Cục năng lượng Điện Còn hiệu lực Mức độ 3