THAY ĐỔI, CHẤM DỨT THÔNG TIN ĐÃ THÔNG BÁO VỀ ỨNG DỤNG BÁN HÀNG
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công Thương
Mã thủ tục BCT-275434
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Thương mại điện tử
Trình tự thực hiện
- Trong trường hợp có sự thay đổi một trong những thông tin quy định tại Khoản khoản 1 Điều 11 Thông tư số 59/2015/TT-BCT hoặc ngừng hoạt động ứng dụng bán hàng đã thông báo, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thông báo về Bộ Công Thương trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi thông tin hoặc ngừng hoạt động.
- Việc thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo về website thương mại điện tử bán hàng được thực hiện trực tuyến thông qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành thông báo theo quy định.
- Thời gian  xác nhận việc thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đượcthông báo đầy đủ, chính xác do thương nhân, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Công Thương theo quy định.
 
Cách thức thực hiện Thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www. online.gov.vn
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Thực hiện khai báo thông tin theo mẫu quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BCT. (Khai theo mẫu trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn.)
Thủ tục này dữ liệu không đúng hoặc chưa có. Vui lòng kiểm tra lại.