THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 B-BCT-275127-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
2 B-BCT-275126-TT Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
3 B-BCT-275125-TT Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
4 B-BCT-275124-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm Bộ Công Thương Vụ Khoa học và công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
5 B-BCT-275123-TT Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm Bộ Công Thương Vụ Khoa học và công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
6 B-BCT-275122-TT Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm Bộ Công Thương Vụ Khoa học và công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
7 B-BCT-275121-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận Bộ Công Thương Vụ Khoa học và công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
8 B-BCT-275120-TT Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận Bộ Công Thương Vụ Khoa học công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
9 B-BCT-275119-TT Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận Bộ Công Thương Vụ Khoa học công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
10 B-BCT-275118-TT Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định Bộ Công Thương Vụ Khoa học- Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng