THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 B-BCT-275055-TT Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào Bộ Công Thương Sở công thương các tỉnh biên giới giáp với nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Thương mại biên giới và miền núi