THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 BCT-275434 Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo về ứng dụng bán hàng Bộ Công Thương Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Thương mại điện tử
2 BCT-275433 Đăng ký lại ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Bộ Công Thương Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Thương mại điện tử
3 B-BCT-275093-TT Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo website thương mại điện tử bán hàng Bộ Công Thương Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Thương mại điện tử
4 B-BCT-275075-TT Cấp sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Bộ Công Thương Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Thương mại điện tử
5 B-BCT-275074-TT Đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Bộ Công Thương Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Thương mại điện tử
6 B-BCT-275073-TT Thông báo ứng dụng thương mại điện tử bán hàng Bộ Công Thương Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Thương mại điện tử
7 B-BCT-275008-TT Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử Bộ Công Thương Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Thương mại điện tử
8 B-BCT-275005-TT Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử Bộ Công Thương Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Thương mại điện tử
9 B-BCT-275004-TT Sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Bộ Công Thương Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Thương mại điện tử
10 B-BCT-274982-TT Đăng ký lại website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Bộ Công Thương Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Thương mại điện tử