THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 B-BCT-275114-TT Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp An toàn vệ sinh lao động
2 B-BCT-275113-TT Cấp chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp An toàn vệ sinh lao động
3 B-BCT-275112-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp An toàn vệ sinh lao động
4 B-BCT-275111-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp An toàn vệ sinh lao động
5 B-BCT-275110-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công Thương Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp An toàn vệ sinh lao động