THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 BCT-275435 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công Thương Cục Điều tiết điện lực Điện
2 BCT-275209 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Bộ Công Thương Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Sở Công Thương Điện
3 BCT-275208 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Bộ Công Thương Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Sở Công Thương Điện
4 BCT-275207 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Bộ Công Thương Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Sở Công Thương Điện
5 BCT-275206 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Bộ Công Thương Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Sở Công Thương Điện
6 BCT-275205 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Bộ Công Thương Sở Công Thương;Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Điện
7 BCT-275204 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Bộ Công Thương Sở Công Thương;Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Điện
8 BCT-275203 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Bộ Công Thương Sở Công Thương;Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Điện
9 BCT-275202 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Bộ Công Thương Sở Công Thương;Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Điện
10 BCT-275199 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán buôn điện, bán lẻ điện Bộ Công Thương Cục Điều tiết điện lực Điện