PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Lĩnh vực:
Ý kiến kiến nghị:

Danh sách phản ánh kiến nghị

STT Ý kiến kiến nghị Lĩnh vực Người hỏi Trạng thái
1 Kiến nghị về nhập khẩu phân bón An toàn thực phẩm Hoàng A Dứ
Ngày gửi: 15:28, 07.06.2017
Đã trả lời