Thông tin chi tiết
Phê duyệt Kế hoạch nhập khẩu tạm nhập tái xuất vật tư, máy móc thiết bị của nhà thầu nước ngòai hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
New Page 1

I. Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch

II. Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam;

- Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003

III. Hồ sơ thủ tục hành chính:

1. Đối với việc tạm nhập thiết bị, máy móc, vật tư (sau khi kết thúc công trình sẽ tái xuất) để thi công:

- Công văn đề nghị tạm nhập thiết bị của nhà thầu (do đại diện có thẩm quyền của nhà thầu ký tên đóng dấu hợp pháp), trong đó cần nêu rõ mục đích, tên dự án, danh mục máy móc, thiết bị .. (tên gọi, số lượng, trị giá, chất lượng) nhà thầu cần tạm nhập, thời hạn tái xuất – bản chính;

- Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp – bản sao 

- Giấy thông báo trúng thầu thi công, xây dựng của chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền hợp pháp; - bản sao;

-  Giấy phép đầu tư hoặc Văn bản phê duyệt dự án liên quan được cơ quan có thẩm quyền cấp hợp pháp – bản sao.

-  Công văn xác nhận danh mục nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của chủ đầu tư

2. Đối với việc nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư để thi công dự án (tạo tài sản cố định cho dự án):

- Công văn đề nghị nhập khẩu thiết bị của nhà thầu (do đại diện có thẩm quyền của nhà thầu ký tên đóng dấu hợp pháp), trong đó cần nêu rõ mục đích nhập khẩu, tên dự án, danh mục máy móc, thiết bị .. (Danh mục này cần nêu rõ các tiêu thức: số thứ tự, tên trang thiết bị, chủng loại, số lượng, trị giá - USD hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi khác, chất lượng trang thiết bị, xuất xứ); cần nhập khẩu – bản chính;

- Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp – bản sao;

- Giấy thông báo trúng thầu thi công, xây dựng của chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền hợp pháp; - bản sao;

- Hợp đồng giao nhận thầu ký giữa chủ dự án với nhà thầu – bản sao;

- Giấy phép đầu tư hoặc Văn bản phê duyệt dự án đầu tư liên quan được cơ quan có thẩm quyền cấp hợp pháp – bản sao.

IV. Lệ phí: Không có

V. Quy trình xử lý:

 

Các bước

Công việc

Thời gian

tối đa

1

Chuyên viên nghiên cứu hồ sơ, đảm bảo các quy định hiện hành và làm dự thảo công văn phê duyệt và tờ trình Lãnh đạo Bộ

3 ngày

2

Trình lãnh đạo Vụ xem xét và chỉnh sửa theo ý kiến lãnh đạo Vụ

1 ngày

3

Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ký văn bản và làm thủ tục phát hành

1 ngày

 

*Trường hợp hồ sơ của thương nhân không đầy đủ, nội dung không hợp lệ theo yêu cầu, thảo công văn, trình Lãnh đạo Vụ ký nêu rõ lý do chưa giải quyết trả lời cho thương nhân trong vòng 3 ngày:

 

 Số hiệuTên văn bản 
1 VKH-PDDMMẫu đơn đề nghị phê duyệt danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất của nhà thấu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
2 87/2004/QÐ-TTgQuyết định só 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam